Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
(DLA MŁODZIEŻY), TECHNIKÓW
i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIAZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNYCH LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKÓW i BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2019/2020.


Dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowych gimnazjów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.), w brzmieniu sprzed 26 stycznia 2017 r., w zakresie dotyczącym postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych (art. 7b ust. 1c, art. 20a, art. 20b, art. 20c ust. 2 i 3, art. 20d, art. 20f, art. 20h ust. 1, 4, 5, ust. 6 pkt 2–5 i ust. 7, art. 20j, art. 20m, art. 20s pkt 1, art. 20t, art. 20v i art. 20z–20zf), oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586).Szanowni Rodzice

 Drodzy Gimnazjaliści


KANDYDACI, którzy nie zostali przyjęci do szkół w postępowaniu rekrutacyjnym mogą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej.

1.       Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające do oddziałów,
w których nie wypełniono ustalonych planem naboru limitu miejsc.

2.       Wolne miejsca zostaną ogłoszone w terminie 15 lipca 2019 r godz. 15.00

3.       Wnioski będzie można wypełniać i składać w szkole pierwszego wyboru od 17 lipca 2019 r.
od godz. 8:00 do 6 sierpnia 2019 r do godz. 15:00

     

UWAGA !

Wniosek tylko wypełniony a nie złożony w szkole,
nie bierze udziału w rekrutacji.

 

4. Harmonogram działań:

1)         Kandydat w rekrutacji uzupełniającej może wybrać dowolną liczbę szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn (zespół szkół nie jest szkołą), które odpowiadają jego zainteresowaniom (szkoły należy ułożyć według preferencji tzn. uwzględniając poziom  zainteresowania kandydata daną szkołą).

UWAGA !

 Szkoła pierwszego wyboru to ta, na której kandydatowi zależy najbardziej.

2)         nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów w wybranych  szkołach:

         należy wybrać więcej niż jeden oddział (im więcej oddziałów zostanie wybrane, tym większe  szanse na dostanie się do szkoły),

         należy zwrócić uwagę nie tylko na liczbę ale także na kolejność w jakiej wybierane są oddziały, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów.


O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów.

 

Jeśli zgromadzona przez kandydata liczba punktów będzie niewystarczająca do zakwalifikowania do oddziału z pierwszego wyboru, system będzie szukał miejsca w drugiej lub trzeciej szkole, a może w innym oddziale. Warto wybrać szkoły odpowiadające możliwościom ucznia. System będzie przydzielał kandydata do oddziałów kolejno - od oddziału wybranego na liście preferencji jako pierwszego (jeżeli do oddziału wybranego na pierwszym miejscu ilość punktów będzie wystarczającą  system zakwalifikuje kandydata do tego oddziału - nie będzie już przypisywał zakwalifikowania do oddziałów wskazanych na dalszych miejscach).

Kandydat mający więcej punktów zostanie zakwalifikowany do przyjęcia przed kandydatem o mniejszej liczbie punktów nawet wtedy, gdy dany oddział został wskazany jako drugi lub kolejny, a drugi kandydat ten sam oddział wybrał jako pierwszy na liście wyborów.

W przypadku gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do danego oddziału mają taka samą liczbę punktów uwzględnia się dodatkowe kryteria określone ustawowo, tj. problemy zdrowotne kandydata ograniczające możliwość wyboru kierunku kształcenia, wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, wychowywanie kandydata w rodzinie niepełnej i objęcie kandydata pieczą zastępczą.


                                                                                                                        UWAGA !

Złożenie wniosku o przyjęcie do:


         szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,

         oddziału dwujęzycznego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,

  • oddziału PRE IB - matura międzynarodowa

jest możliwe w krótszym terminie niż do innych oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych.


Do w/w oddziałów wnioski można składać od 17 lipca 2019 r. od godz. 8:00 do 29 lipca  2019 r. do godz 15:00.
UWAGA !

Wniosek tylko wypełniony a nie złożony w szkole,
nie bierze udziału w rekrutacji.
Rekrutacja ID: 147; Wersja: 9.143.304.1699 Harmonogram ID: 837;